engineering-insurance


بیمه نامه تمام خطر نصب

مقررات بخش ۱

خسارت مادی

بیمه گر یا بیمه گذار توافق میکند که هرگاه در طول اعتبار بیمه نامه تمام یا قسمتی از اموال مذکور در جدول مشخصات به عللی جز آنچه صریحا” مستثنی شده به طور ناگهانی دچار خسارت فیزیکی غیرقابل پیش بینی شود،به طوری که مستلزم تعمیر یا تعویض آن باشد،بیمه گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی یا تعمیر یا تعویض مورد آسیب دیده،خسارت را حداکثر تا میزانی که برای آن در جدول مشخصات پیش بینی شده و در مجموع تا مبلغ بیمه مندرج در جدول مزبور به حوادثی که تحت این بیمه نامه بیمه شده است را به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد،ولی در هیچ مورد این مبلغ از رقمی که در جدول مشخصات برای این منظور تحت پوشش قرار گرفته است تجاوز نخواهد کرد.

استثنائات ویژه بخش ۱

بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:

۱- فرانشیز مذکور در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه گذار است.

۲- خسارت های غیر مستقیم از هر قبیل و به صورت از جمله جرائم قراردادی ،خسارت های ناشی از تاخیر در انجام ،عدم اجرای قرار داد و از دست دادن آن.

۳- از بین رفتن یا آسیب معلول غلط،مصالح یا قطعات معیوب ،اجرای غیر صحیح کار،مگر خطاهایی که در هنگام نصب صورت گیرد.

۴- خسارت های ناشی از فرسودگی،پاره شدن،زنگ زدگی و قشر گرفتی.

۵- از بین رفتن یا آسیب وارد به پرونده ها ،نقشه ها،صورتحساب ها،فاکتورها،پول های رایج ،تمبرها،اسناد برات و سفته،اسکناس ها،اوراق بهادار،چک ها،لوازم بسته بندی مانند صندوق و جعبه و کارتن.

 

مقررات بخش ۲

 مسئولیت مدنی

بیمه گر نتایج مالی خسارت های ناشی از حوادث زیر را که بر طبق قانون موجب مسئولیت مدنی بیمه گذار شده و وقوع آن ارتباط مستقیم با عملیات ساختمانی و نصب اقلام مورد بیمه مندرج در بخش یک بیمه نامه باشد تا مبلغ پیش بینی شده در جدول مشخصات که در طول مدت بیمه در محل کار یا در محل های مجاور آن اتفاق افتاده باشد جبران خواهد کرد.

الف: بیماری یا صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث ناشی از حادثه اعم از اینکه منجر به فوت شده یا نشده باشد.

ب: خسارت های وارده به اموال متعلق به اشخاص ثالث.

چنانچه پرداخت خسارتی تحت عنوان مسئولیت مدنی برطبق مقررات فوق الذکر مورد پیدا کند بیمه گر مبالغ زیر را نیز به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد.

 1. کلیه هزینه ها و مخارج دادرسی که بیمه گذار به خواهان پرداخته است.
 2. کلیه هزینه ها و مخارجی که بیمه گذار با رضایت کتبی بیمه گر به عهده گرفته است.

تعهد بیمه گر تحت عنوان این بخش از بیمه نامه از میزان غرامتی که در جدول مشخصات پیش بینی شده تجاوز نخواهد کرد.

 استثنائات ویژه بخش ۲

بیمه گر غرامات بیمه گذار را در موارد زیر جبران نخواهد کرد:

 1. فرانشیز پیش بینی شده در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه گذار است.
 2. هزینه های مربوط به ساخت، بازسازی، بهینه سازی یا تعمیر یا جایگزینی هر شیئی یا کاری که بر طبق بخش یک بیمه نامه بیمه شده است یا می توانسته بیمه شود.
 3. خسارت های وارده به هر شیئی یا زمین یا ساختمان در نتیجه لرزش یا تضعیف یا فقدان تکیه گاه و همچنین خسارت های مالی و صدمات جسمانی به اشخاص و به اموال که بوسیله یا در نتیجه هر یک از این عوامل وارد شود، مگر آنکه طرفین قرارداد توافق خاصی در این مورد کرده باشند.

مسئولیت ناشی از عوامل زیر:

 1. صدمات جسمانی یا بیماری وارده به کارمندان یا کارگران پیمانکاران یا صاحبکاران یا هر موسسه دیگری که در طرح انجام کار مورد بیمه به موجب بخش یک یا قسمتی از آن دخالت دارد و همچنین اعضا خانواده آنان.
 2. خسارت های وارده به اموال متعلق به پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر موسسه دیگری که در انجام کار به موجب بخش یک یا قسمتی از آن دخالت دارند یا کارمندان یا کارگران این اشخاص و موسسات، همچنین خسارت وارده به اموالی که در اختیار یا امانت یا تحت مراقبت آنان باشد.
 3. خسارات ناشی از حوادث وسائل نقلیه مجاز برای عبور و مرور در جاده های عمومی یا وسائل موتوری آبی یا هواپیما.
 4. هر نوع موافقت بیمه گذار برای پرداخت هر مبلغی به عنوان غرامت یا به هر عنوان دیگر مگر آنکه بدون چنین موافقتی نیز مسئولیت تحقق می یافت.

 

بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

مقررات بخش ۱ بیمه نامه

مقابل هر قسمت در جدول مشخصات تعیین شده است و مشروط بر اینکه مجموعا از کل مبلغ مندج در جدول مشخصات تجاوز نکند جبران نماید.

بیمه گر همچنین هزینه برداشت ضایعات ناشی از وقوع هر گونه حادثه ای که منجر به ادعای خسارتی مشمول این بیمه نامه بشود به بیمه گذار خواهد پرداخت مشروط بر اینکه مبلغی برای این منظور به طور جداگانه در جدول مشخصات در نظر گرفته شده باشد.

 استثنائات ویژه بخش ۱

بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:

الف: فرانشیزهای مذکور در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه گذار است.

ب: خسارت های ناشی از عدم النفع از هر قبیل و به هر صورت از جمله جرائم قراردادی ،خسارت های ناشی از تاخیر در انجام کار،عدم اجرای قرارداد و از دست دادن آن.

پ: خسارت های ناشی از اشتباه در طرح.

ت: هزینه مربوط به تعویض،تعمییر یا رفع نواقص کار یا مصالح ساختمانی.توضیح اینکه این استثناء به مصالح معیوب یا انجام کاری که به صورت غیر اصولی و ناشی از اثر مستقیم آنها به وجود آمده محدود می گردد و شامل خساراتی که به اشیاء دیگر که به صورت صحیح انجام یافته نمی گردد.

ث: خسارت های ناشی از فرسودگی و پاره شدن،فساد،زنگ زدگی،خرابی ناشی از شرایط عادی جوی و عدم استفاده.

ج: شکستگی مکانیکی یا الکتریکی وهمچنین اختلال در کار لوازم و تجهیزات ساختمانی،ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی در اثر ناهماهنگی مکانیکی کارگاه.

چ: خسارت های وارد به پرونده ها،نقشه ها،صورتحساب ها،پول های رایج،تمبرها،اسناد،برات و سفته،اسکناس ها،اوراق بهادار و انواع چک ها.

خ: خسارت هایی که در هنگام صورت برداری مشاهده میشود.

 مقررات بخش ۲ بیمه نامه

 مسئولیت مدنی

بیمه گر نتایج مالی خسارت های ناشی از حوادث زیر را که بر طبق قانون موجب مسئولیت مدنی بیمه گذار شده و وقوع آن ارتباط مستقیم با عملیات ساختمانی و نصب اقلام مورد بیمه نامه مندرج در بخش یک بیمه نامه باشد تا مبلغ پیش بینی شده در جدول مشخصات که در طول مدت بیمه در محل کار یا در محل های مجاور آن اتفاق افتاده باشد جبران خواهد کرد.

الف: بیماری یا صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث اعم از اینکه منجر به فوت شده یا نشده باشد.

ب: خسارت های وارده به اموال متعلق به اشخاص ثالث.

چنانچه پرداخت خسارتی تحت عنوان مسئولیت مدنی بر طبق مقررات فوق الذکر مورد پیدا کند بیمه گر مبالغ زیر را نیز به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد.

پ: کلیه هزینه و مخارج دادرسی که بیمه گذار به خواهان پرداخته است.

ت: کلیه هزینه ها و مخارجی که بیمه گذار با رضایت کتبی بیمه گر به عهده گرفته است.

تعهد بیمه گر تحت عنوان این بخش از بیمه نامه از میزان غرامتی که در جدول مشخصات پیش بینی شده تجاوز نخواهد کرد.

 

استثنائات ویژه بخش ۲

بیمه گر غرامات بیمه گذار را در موارد زیر جبران خواهد کرد:

 1. فرانشیز پیش بینی شده در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه گذار است.
 2. هزینه های مربوط به ساخت، بازسازی، بهینه سازی یا تعمیر یا جایگزینی هر شیء یا کاری که بر طبق بخش یک بیمه نامه بیمه شده است یا می توانسته بیمه شود.
 3. خسارت های وارده به هر شیء یا زمین یا ساختمان در نتیجه لرزش یا تضعیف یا فقدان تکیه گاه و همچنین خسارت های مادی و صدمات جسمانی به اشخاص و با اموال که بوسیله یا در نتیجه هر یک از این عوامل وارد شود، مگر آن که طرفین قرارداد توافق خاصی در این مورد کرده باشند.
 4. مسئولیت ناشی از عوامل زیر:

الف: صدمات جسمانی یا بیماری یا بیماری وارد به کارمندان یا کارگران پیمانکاران یا صاحبکار یا هر موسسه دیگری که در طرح انجام کار مورد بیمه به موجب بخش یک یا قسمتی از آن دخالت دارد و همچنین اعضاء خانواده آنان.

ب: خسارت های وارده به اموال متعلق به پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر موسسه دیگری که در انجام کار به موجب بخش یک یا قسمتی ار آن دخالت دارند یا کارمندان یا کارگران این اشخاص و موسسات، همچنین خسارت وارده به اموالی که در اختیار یا در امانت یا تحت مراقبت آنان باشد.

پ: خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه مجاز برای عبور و مرور در جاده های عمومی یا وسائل موتوری آبی یا هواپیما.

ت: هر نوع موافقت بیمه گذار برای پرداخت هر مبلغی به عنوان غرامت یا به هر عنوان دیگر مگر آنکه بدون چنین موافقتی نیز مسئولیت تحقق می یافت.