Fire-insurance

داشتن زندگی عاری از خطر ، آرزو و هدف آحاد مردم در همه اعصار بوده است زیرا میل به ایمنی وامنیت ،بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همه انسان ها می باشد. 
در این عصر آنچه این هدف وآرزو را تحقق می بخشد استفاده از خدمات بیمه ای برای تامین امنیت خاطر است.

بهترین توصیه

در این راستا بیمه البرز با هدف خدمت گذاری و در جهت تحقق بهبوددائم و مستمر کیفیت خدمت رسانی به هموطنان گرامی از طریق ارایه طرح بیمه جامع خانوار ، تامین امنیت خاطر را برای شما به ارمغان آورده است. باشد تا با تدبیرهای پشتیبان گر حفظ و دوام گرم خانواده شما را تضمین نماییم.باشد تا باتدبیرهای پشتیبان گر حفظ و دوام محیط گرم خانواده شمارا تضمین نماییم.

آشنایی با طرح

شرکت بیمه البرز به منظور جبران خسارت احتمالی وارده بر اثر وقوع آتش سوزی ، انفجار صاعقه ، زلزله و سرقت اقدام به ارایه ۴ طرح در قالب بیمه جامع خانوار نموده است که هموطنان عزیز می توانند متناسب با ارزش دارایی های خود یکی ازآنها راانتخاب نمایند.

مزایا و تعهدات طرح

ارایه تخفیفات ویژه در یک بیمه نامه جامع با پوشش بیمه ای، بیمه نامه آتش سوزی ، مسئولیت و اشخاص در کمترین زمان با حداکثر تسهیلات را می توان ازجمله مزایای این طرح برشمرد و تعهدات شرکت طبق مندرجات جدول طرح بیمه جامع خانواربه شرح زیر می باشد: 
۱- ساختمان و تاسیسات در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه ،انفجار و زلزله بیمه می شوند. 
۲- اثاثیه و لوازم منزل در مقابل خطرات آتش سوزی ،صاعقه ، انفجار و زلزله و سرقت بیمه می شوند. 
۳- چنانچه در اثر وقوع آتش سوزی وانفجار در محل مورد بیمه به اشخاص دیگر ( همسایگان) آسیب جانی و مالی وارد شودخسارت وارده به این افراد نیز جبران می گردد. 
۴- بیمه گذار و اعضای خانواده مقیم در محل مورد بیمه در مقابل خطرات فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی ناشی از آتش سوزی ،انفجار و صاعقه بیمه شوند. 
۵- اجاره محل اقامت موقت خانواده بیمه گذار در صورت تغییر قابل سکونت بودن محل مورد بیمه ناشی از خطرات آتش سوزی ، انفجار صاعقه وزلزله قابل جبران می باشد. 

یادآوری

  • حداکثر تعهد بیمه گر در مدت بیمه در قبال موارد بیمه شده هر ردیف جدول ضمیمه ازسرمایه بیمه شده آن تجاوز نخواهد کرد.
  • ذینفع ساختمان بیمه شده در این گواهی مالک ساختمان می باشد.
  • در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده به قیمت واقعی مال مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود ( ماده ۱۰قانون بیمه)